درجا زدن سایپا مقابل فرمان رئیسی در صنعت خودرو
فکر اقتصادی بررسی کرد:

درجا زدن سایپا مقابل فرمان رئیسی در صنعت خودرو

شقایق محبوبی زاده بررسی آمارهای تولید شرکت سایپا حکایت از آن دارد که ادعاهای این شرکت در مورد روند مطلوب و رو به رشد تولید با واقعیت همخوانی ندارد و سایپا به شکل معناداری از فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور در صنعت خودرو عقب مانده است. به گزارش فکر اقتصادی، اثر بی ثباتی ها